دبیرستان دخترانه هیئت امنایی جنت(دوره اول)منطقه8
 
   
 
     
مرکز علوم و ستاره شناسی تهران
 
 
     
 
     
مرکز پردیس توانا